Protecció de Dades

  • 1.1 Avís Legal (LSSI)
  • 1.2 Política de Privacitat (RGPDUE)
  • 1.3 Política de Cookies
  • 1.4 Informació addicional
Dades identificatives de l'entitat prestadora de serveis de la societat de la informació.

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació:

TERMINALES QUÍMICOS, S.A., [d’ara endavant VOPAK TERQUIMSA], és el titular del portal Web vopakterquimsa.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: Moll De La Química, s/n - 43004 TARRAGONA, NIF A08257529, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 1070, Foli 10256, Full 1325, Inscripció 1ª, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment. Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a rrhh@vopakterquimsa.com.

El present Avís legal regula l´ús d’aquesta pàgina web. L’accés a la web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada per l’empresa proveïdora d'accés contractat pels i per les usuàries.

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari/ària, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per VOPAK TERQUIMSA, en el mateix moment en què l'Usuari/ària accedeixi a la Web. En conseqüència, l'usuariat ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

VOPAK TERQUIMSA no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari o usuària i VOPAK TERQUIMSA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de vopakterquimsa.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’ús o mal ús d’un vincle, tant en connectar al lloc Web vopakterquimsa.com com a l’accedir a la informació d'altres webs des del mateix lloc Web.

VOPAK TERQUIMSA fa tot el possible per evitar cap error en relació amb els continguts d’aquesta pàgina web. En qualsevol cas, VOPAK TERQUIMSA quedarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’errors en els continguts que puguin aparèixer en el lloc web, sempre que no li siguin imputables.

VOPAK TERQUIMSA adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el portal web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició de les persones usuàries.

VOPAK TERQUIMSA no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic de les persones usuàries per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest lloc web, inclosos, sense limitacions, els danys ocasionats a causa d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic. Així mateix, VOPAK TERQUIMSA tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema, a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de VOPAK TERQUIMSA.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de VOPAK TERQUIMSA i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de VOPAK TERQUIMSA.

Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per VOPAK TERQUIMSA. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de VOPAK TERQUIMSA, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” vopakterquimsa.com.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de VOPAK TERQUIMSA, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de VOPAK TERQUIMSA.

1.2 Política de Privacitat (RGPDUE)
TEXT LEGAL

De conformitat amb allò que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de TERMINALES QUÍMICOS, S.A., [d’ara endavant VOPAK TERQUIMSA], amb domicili social a la Moll De La Química, s/n - 43004 TARRAGONA, NIF A08257529, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 1070, Foli 10256, Full 1325, Inscripció 1ª, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça rrhh@vopakterquimsa.com i indicant a l'assumpte "BAJA DE LA LISTA DE DISTRIBUCIÓN".

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : Moll De La Química, s/n - 43004 TARRAGONA o bé enviant-ho per correu electrònic a dpd@vopakterquimsa.com i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

VOPAK TERQUIMSA està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades de l’usuariat dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat s’informa als i les usuàries de vopakterquimsa.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la web mitjançant la informació addicional, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Finalment s'informa que VOPAK TERQUIMSA, ha adoptat en el sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

L'interessat/ada de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i del Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i que són:

A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat.

VOPAK TERQUIMSA procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat o interessada podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- Els drets de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que la persona interessada consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.
VOPAK TERQUIMSA, procedirà a la rectificació o supressió dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C.- El dret d’oposició podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat/ada vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant per si les dades es tracten lícitament com per interès legítim o consentiment relatiu per finalitats publicitàries.

D.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat/ada consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

VOPAK TERQUIMSA, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: rrhh@vopakterquimsa.com

1.3 Política de Cookies

Les i els informem que VOPAK TERQUIMSA en el seu domini vopakterquimsa.com utilitza procediments automàtics de recollida "Cookies".

1.4 Informació addicional
Responsable

Identificació del responsable de tractament

TERMINALES QUÍMICAS, S.A. Moll De La Química, s/n 43004 TARRAGONA NIF A08257529 Tel. 977 24 14 54 rrhh@vopakterquimsa.com.

Contacte del DPD

dpd@vopakterquimsa.com

Finalitats

Descripció del tractament

Atenent al "principi de limitació de la finalitat" les dades recollides seran tractades exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible a aquests fins. L’informem de l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils per tal de millorar la seva experiència d'usuari/ària i facilitar-li informació, serveis o productes adequats a les seves preferències.

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem amb l’obligació a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d'una entitat pública competent que així ho sol·licités.

Legitimació

Bases jurídiques de tractament

Les bases jurídiques per al tractament de les seves dades queden legitimades a la recollida de les mateixes fent constar si és un requisit legal, contractual, interès públic, interès legítim o el seu consentiment explícit.

Destinataris

Destinataris de la cessió

No es cediran o comunicaran les dades personals recollides a tercers excepte per obligació legal.

Transferències internacionals de dades

Sí es preveuen, i aquestes aporten totes les garanties apropiades assumides pel responsable o encarregat de tractament establertes segons el que preveu l’art.46 del RGPDUE 2016/679.

Entitats encarregades de tractament

Les dades podran ser cedides a Encarregats de tractament amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats exigides pel RGPDUE 2016/679 i que ofereixin les garanties suficients.

Drets

Exercici de drets

La persona interessada podrà exercitar els drets que l'assisteixen, d'acord amb el RGPDUE 2016/679 i que són:

  • • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
  • • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • • Dret a oposar-se al tractament.
  • • Dret a la portabilitat de les seves dades.

L'interessat/ada podrà exercir aquests drets presentant un escrit a l’adreça del/la responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic dpd@vopakterquimsa.com acompanyat d'un document identificatiu. En el cas que la part interessada actuï a través d'un representant legal, aquest haurà d'aportar el document identificatiu i l’acreditatiu de la seva representació legal.

En el cas de considerar el seu dret a la protecció de dades personals vulnerat i vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a l'AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901.100.099 i 91.266.35.17 . C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid